Key Personnel

Management

Mr. Suresh Kumar Sain

Chairman

Mr. Mani Kandan

Director

Mr. Sidharth Sain

Director

Exports

Mr. Pramod Kumar (Delhi)

Ph – 9810062313

Mrs. Anchal Ghabru (Mumbai)

Ph – 9820143187

Mr. Mani Kandan (Chennai)

Ph – 8608901449

Imports

Mr. Gagan Natasia (Delhi)

Ph – 9810807578

Mr. Sidharth Sain (Mumbai)

Ph – 9820443187

Mr. Mani Kandan (Chennai)

Ph – 8608901449

Accounts

Mrs. Savitri Negi

Ph – 011-29541921